Nguồn: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2

World Health Organization

TÓM TẮT

TOÀN CẦU

7818 Người nhiễm.

TRUNG QUỐC

7736 Người nhiễm.

12167 Người cần theo dõi thêm.

1370 Người bị nghiêm trọng.

170 Người tử vong.

NƯỚC KHÁC:

82 Người nhiễm trên 18 Quốc gia

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM:

Trung Quốc : Rất cao

Nước khác: Cao

Điểm chính

30/1/20

  • Phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại Phần Lan, Ấn Độ và Philipine – tất cả người nhiễm đều từng đi qua Vũ Hán
29/1/20 – Các khu vực tập trung dịch bệnh

29/1/2020

  • Phát hiện thêm 4 ca tại các tiểu vương quốc Ả Rập – các cá nhân đi du lịch từ Vũ Hán.